Samrajya Lakshmi Pitika

Gurukul-Shastra-Pramana-vid

The Foundation Book of Kailaasa Samrajya Lakshmi Pitika